OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Obowiązujące w umowach zawieranych przez
ALU – PRO POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu

§ 1

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów, których producentem, importerem i sprzedawcą jest ALU – PRO POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu, ul. Gosławicka 2 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180438 (dalej: ALU-PRO POLSKA Sp. z o. o.).
 2. OWS stanowi integralną cześć wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez ALU-PRO POLSKA Sp. z o. o. , w tym również umów zawieranych w formie pisemnego zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu.
 3. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej
  w siedzibie ALU-PRO POLSKA Sp. z o. o. lub na stronie internetowej www.alupro.com.pl
 4. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
 5. Postanowienia zawarte w niniejszym OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
 6. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

§ 2

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:

 1. Sprzedający – ALU – PRO POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu, ul. Gosławicka 2 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180438, NIP 754-002-45 -68 REGON 530937370.
 2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 3. Termin płatności – dzień w którym należność za towar staje się wymagalna
 4. Towar – rzeczy ruchome, usługi, dobra, które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym.
 5. Zamówienie – oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, faksem lub e-mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu , ilość, dane Kupującego niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin miejsce odbioru zamawianych produktów.
 6. Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.

§ 3

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedającego mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą
  w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży technicznej.
 2. Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:
  a) Nazwę Kupującego wraz ze wskazaniem dokładnego adresu,
  b) Nr NIP bądź jego odpowiednik,
  c) Wskazanie nr oferty jeśli dotyczy
  d) Określenie wskazanego towaru nazwą handlową lub symbolem
  e) Ilość zamówionego towaru,
  f) Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru;
 3. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego (poprzez e-mail, faks, list). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
 4. Sprzedający może wstrzymać się z realizacją sprzedaży w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w dokumentach, o których mowa w § 3 ust. 2 OWS.
 5. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji –nie większymi niż wartość zamówienia.
 6. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej
  z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się w szczególności pożar, strajk, embargo, ograniczenia energetyczne.

§ 4

 1. W przypadku odmiennych ustaleń między stronami ceną towaru jest cena wynikająca z potwierdzenia zamówienia.
 2. Ceny podawane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
 3. Przy braku odmiennych uzgodnień obowiązują zasady wysyłki INCOTERMS 2010 plus standardowe opakowanie Sprzedającego.

§ 5

 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym w fakturze.
 2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego podanym na fakturze albo dzień zapłaty gotówką.
 3. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczania odsetek za opóźnienie za każdy dzień zwłoki, wynikających z ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U z 2016 poz. 684 z późn. zm.), a także żądania przedpłaty na towary
  z przyjętych już do realizacji następnych zamówień .
 4. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Sprzedającego do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo, od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.
 5. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony towar realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych.
 6. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.
 7. Sprzedający nie przyjmuje zwrot zakupionego towaru, chyba, że co innego ustalą Strony na podstawie odrębnego porozumienia.
 8. Towary pozostają własnością Sprzedającego do uiszczenia całkowitej zapłaty przez Kupującego.

§ 6

 1. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem firmy transportowej.
 2. Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między stronami, mogą ulec zmianie
  w przypadku zdarzeń, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Jeżeli kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nie przyjęcia towaru, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i kosztami magazynowania w wysokości 0,1%wartości sprzedaży za każdy dzień przechowywania.
 4. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza dwa tygodnie lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, stosuje się zasady określone w § 3 ust. 5.
 5. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności stan przesyłki, w tym czy opakowanie nie jest uszkodzone (uszkodzenia widoczne i ujawnione w momencie odbioru towaru), a także niezwłocznie tj. najpóźniej do 3 dni roboczych zgłosić Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Późniejsze powołanie się na wady towaru, które mogły być ujawnione w dacie odbioru przesyłki nie zostanie uwzględnione przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.

§ 7

 1. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym, gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.

§ 8

 1. Sprzedający udziela na swoje wyroby gwarancji. Okres gwarancji wynosi 5 lat licząc od daty sprzedaży.
 2. Odpowiedzialność Sprzedającego za ewentualne szkody spowodowane przez wadliwy produkt jest ograniczona decyzją ubezpieczyciela sprzedającego o zakresie uznania szkody.

§ 9

Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i za granicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.

§ 10

Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.

§ 11

 1. Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie.
 2. Teksty umowy i OWS w języku polskim są wersją oryginalną.
 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień niema wpływu na ważność pozostałych.
 5. Strony będą dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

 

Pobierz Ogólne warunki sprzedaży