OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Obowiązujące w umowach zawieranych przez
ALU – PRO POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu

§ 1

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: OWS) określają zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów, których producentem, importerem lub sprzedawcą jest ALU–PRO POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu, ul. Gosławicka 2 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180438, REGON: 530937370, NIP: 754-002-45-68 (dalej: ALU-PRO POLSKA Sp. z o. o.).
 2. OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży Towarów zawieranych z Kupującymi będącymi przedsiębiorcami przez ALU-PRO POLSKA Sp. z o. o., w tym również umów zawieranych na skutek pisemnego lub elektronicznego zamówienia, składanego przez przedsiębiorcę, który dokonuje zakupu.
 3. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie ALU-PRO POLSKA Sp. z o. o. lub na stronie internetowej www.alupro.com.pl
 4. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży Towarów. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
 5. Postanowienia zawarte w niniejszym OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
 6. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.
 7. OWS nie są kierowane do konsumentów.

§ 2

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:

 1. Sprzedający – ALU–PRO POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu, ul. Gosławicka 2 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180438, NIP 754-002-45-68 REGON 530937370.
 2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 3. Termin płatności – termin, po upływie którego należność za Towar staje się wymagalna.
 4. Towar – rzeczy ruchome, usługi, dobra, które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 5. Zamówienie – oferta zakupu Towarów złożona przez Kupującego w formie co najmniej dokumentowej, dostarczona osobiście, listownie, faksem lub e-mailem.
 6. Potwierdzenie – składane w formie co najmniej dokumentowej oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia, złożone Kupującemu po jego otrzymaniu, zawierające określenie co najmniej ceny Towaru, sumarycznej wartości zamówionego Towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.

§ 3

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedającego mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą
  w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży technicznej.
 2. Zamówienie Kupującego powinno zawierać następujące dane:
  a) Nazwę Kupującego wraz ze wskazaniem dokładnego adresu,
  b) Nr NIP bądź jego odpowiednik,
  c) Wskazanie nr oferty, jeśli dotyczy,
  d) Określenie wskazanego Towaru nazwą handlową lub symbolem, stosowanymi przez Sprzedającego,
  e) Ilość zamówionego Towaru,
  f) Proponowany termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru Towaru.
 3. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie Zamówienia przez Kupującego oraz Potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedającego (poprzez e-mail, faks, list). Potwierdzenie Zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał Zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie Zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia Zamówienia.
 4. Ostateczną decyzję o terminie i warunkach dostawy/odbioru Towaru podejmuje Sprzedający w treści Potwierdzenia, chyba, że Sprzedający w całości akceptuje propozycję Kupującego w tym zakresie.
 5. Sprzedający może wstrzymać się z realizacją sprzedaży w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie do prawdziwości danych, o których mowa w § 3 ust. 2 OWS.
 6. Anulowanie Zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania Zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość Zamówienia.
 7. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedającego nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej
  z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się w szczególności zdarzenia związane z działaniem sił przyrody, pożar, strajk, zamieszki, działania zbrojne, embargo, ograniczenia energetyczne, działania władzy państwowej.

§ 4

 1. W przypadku odmiennych ustaleń między stronami ceną Towaru jest cena wynikająca z Potwierdzenia Zamówienia.
 2. Ceny podawane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
 3. Przy braku odmiennych uzgodnień obowiązują zasady wysyłki INCOTERMS 2010 plus standardowe opakowanie Sprzedającego.

§ 5

 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży Towaru w terminie wskazanym w fakturze.
 2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego podanym na fakturze albo dzień zapłaty gotówką.
 3. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczania odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia, wynikających z ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 118 z późn. zm.), a także żądania przedpłaty na Towary
  z przyjętych już do realizacji następnych Zamówień.
 4. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Sprzedającego do przerwania dostaw Towarów iwstrzymania realizacji już przyjętych Zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego Zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo, od wpłaty zaliczki na poczet nowego Zamówienia Kupującego.
 5. Kupujący nie jest uprawniony do dokonania zapłaty za Towar poprzez potrącenie wzajemnych należności, chyba że Sprzedający wyrazi na to zgodę w formie co najmniej dokumentowej.
 6. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Towar w ustalonym terminie.
 7. Sprzedający nie przyjmuje zwrotu zakupionego Towaru, chyba, że co innego ustalą Strony na podstawie odrębnego porozumienia.
 8. Towary pozostają własnością Sprzedającego do uiszczenia całkowitej zapłaty przez Kupującego.

§ 6

 1. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem firmy transportowej.
 2. Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między stronami, mogą ulec zmianie
  w przypadku zdarzeń, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Jeżeli Kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub nie przyjmie Towaru, lub nie odbierze Towaru w uzgodnionym terminie, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu, a także kosztami magazynowania w wysokości 0,1% wartości zamówionego Towaru za każdy dzień przechowywania Towaru.
 4. Jeżeli opóźnienie w odbiorze Towaru przekracza dwa tygodnie lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia Towaru, stosuje się zasady określone w § 3 ust. 5 OWS.
 5. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu Towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego Towaru z Zamówieniem. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić w szczególności stan przesyłki, w tym czy opakowanie nie jest uszkodzone (uszkodzenia widoczne i ujawnione w momencie odbioru Towaru), a także niezwłocznie tj. najpóźniej do 3 dni roboczych zgłosić Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie, sporządzając protokół niezgodności. Późniejsze powołanie się na wady Towaru, które mogły być ujawnione w dacie odbioru przesyłki nie zostanie uwzględnione przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.

§ 7

 1. Z chwilą wszczęcia postępowania egzekucyjnego, upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego, jest on zobowiązany oznaczyć Towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego. W przypadku zajęcia Towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, upadłościowego lub układowego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia Towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym, gdzie są przechowywane Towary objęte zastrzeżeniem własności.

§ 8

 1. Sprzedający udziela gwarancji na wyprodukowane przez niego Towary (zwaną dalej: Gwarancją), chyba że opis oferty, opis Towaru, dokumentacja techniczna (Warunki Techniczne) lub treść Potwierdzenia stanowi inaczej. Okres Gwarancji wynosi 5 lat licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży, chyba że opis oferty, opis Towaru, dokumentacja techniczna (Warunki Techniczne) lub treść Potwierdzenia stanowi inaczej. Gwarancja jest udzielana Kupującemu i obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że opis oferty, opis Towaru, dokumentacja techniczna (Warunki Techniczne) lub treść Potwierdzenia stanowi inaczej.
 2. Szczegółowe warunki Gwarancji na dany Towar, w tym zakres Gwarancji i wyłączenia, może określać osobna karta gwarancyjna, jeśli wydano ją Kupującemu.
 3. Sprzedający nie udziela gwarancji na Towary niewyprodukowane przez Sprzedającego. Towary te mogą być objęte gwarancją producenta Towaru. W załączniku nr 1 do OWS znajduje się lista Towarów objętych gwarancją Sprzedającego, których producentem jest ALU-PRO POLSKA Sp. z o. o. Towary niewymienione w załączniku nr 1 do OWS nie są objęte gwarancją Sprzedającego.
 4. W ramach Gwarancji Sprzedający może dokonać w szczególności:
  a) wymiany wadliwego Towaru,
  b) naprawy wadliwego Towaru,
  c) obniżenia ceny wadliwego Towaru.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne w ramach Gwarancji powinno być dokonane przez Kupującego zgodnie z procedurą „Informacje zgłoszenia reklamacji ALU-PRO Polska” w formie wypełnionego „Formularza zgłoszenia Reklamacji ALU-PRO Polska” zawierającego:
  a) informacje o rodzaju, nazwie oraz dacie zakupu Towaru, a także numerze serii – o ile Kupujący posiada taki numer – Towaru, którego dotyczy zgłoszenie,
  b) informację o liczbie sztuk albo ilości Towaru, którego dotyczy zgłoszenie,
  c) skan faktury VAT obejmującej zakup Towaru,
  d) opis charakteru zgłaszanej wady Towaru,
  e) datę, miejsce i okoliczności stwierdzenia wady,
  f) dokumentację zdjęciową.
  g) informacje o preferowanym przez Kupującego rodzaju świadczenia gwarancyjnego spośród wskazanych w ust. 4 powyżej,
  h) dane Kupującego, w tym dane osoby kontaktowej.
  Informacje oraz formularz zgłoszeniowy reklamacji znajduje się na stronie https://alupro.com.pl/dzial-techniczny/pliki-do-pobrania/
 6. Sprzedający może zwrócić się do Kupującego o uzupełnienie informacji niezbędnych do podjęcia decyzji co do dalszej procedury gwarancyjnej, jeśli informacje przez Kupującego będą niewystarczające do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego. W razie potrzeby Sprzedający może dokonać inspekcji Towaru w miejscu jego położenia, a Kupujący powinien taką inspekcję umożliwić. Po uzyskaniu niezbędnych informacji od Kupującego, Sprzedający poinformuje Kupującego czy konieczne jest dostarczenie Towaru pod adres wskazany przez Sprzedającego.
 7. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia / wady wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia / wady wynikające z nadmiernej lub niewłaściwej eksploatacji lub przechowywania, a także z niewłaściwej obróbki Towarów, w tym przy pomocy niewłaściwego bądź wadliwego sprzętu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i wad powstałych wskutek tych uszkodzeń ani zużycia Towarów wynikającego z ich normalnego użytkowania, o ile ich zużycie nie wynikało z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych. Gwarancją nie są objęte Towary, które zostały użyte w procesie produkcyjnym przez Kupującego, pomimo iż zawierały wady, które mogły zostać wykryte przez Kupującego. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia / wady wynikające z działania siły wyższej. Karty produktów znajdujące się na stronie: https://alupro.com.pl/dzial-techniczny/pliki-do-pobrania/ są częścią warunków gwarancji. Niespełnienie wskazań dot. przechowywania, użytkowania lub wydajności systemu opisanych w karcie produktu skutkuje utratą gwarancji.
 8. Kupujący jest zobowiązany do zbadania Towarów w momencie ich dostawy / wydania pod kątem wad oraz braków ilościowych. Towary odebrane przez Kupującego bez zastrzeżeń uważane są za Towary bez wad. Odbiór Towarów z zastrzeżeniami powinien zostać potwierdzony protokołem odbioru, podpisanym przez przedstawiciela Kupującego oraz przewoźnika (albo przedstawiciela Sprzedającego, jeśli Towar był wydawany bezpośrednio przez Sprzedającego). Kupujący zobowiązany jest w terminie do 2 dni od dnia dostawy / wydania Towarów, zawiadomić Sprzedającego o ewentualnej niezgodności w zakresie ilości lub jakości dostarczonych / wydanych Towarów. Po upływie tego terminu Strony uznają, że Kupujący otrzymał Towary w uzgodnionych ilościach i jakości.
 9. Wszelkie wady jakościowe, których stwierdzenie przez Kupującego nie było możliwe przy dostawie / wydaniu Towarów oraz wady ukryte, Kupujący powinien zgłosić Sprzedającemu nie później niż w ciągu 3 dni od ich wykrycia. Niedotrzymanie tego terminu zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności gwarancyjnej i wszelkich roszczeń za szkody wynikające z eksploatacji wadliwych Towarów.
 10. Sprzedający wykonuje swoje obowiązki wynikające z udzielonej Gwarancji w terminie do 30 dni od dnia uzyskania kompletnych informacji niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, przy czym czas ten może ulec wydłużeniu z uwagi na działanie siły wyższej lub brak należytej współpracy ze strony Kupującego. Nierozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego w tym terminie nie oznacza uznania zasadności zgłoszenia przez Sprzedającego.
 11. W razie uwzględnienia reklamacji, ostatecznego wyboru świadczenia gwarancyjnego dokonuje Sprzedający.
 12. Ewentualne różnice w wyglądzie (wizualizacji) Towarów na fotografiach (obrazkach, grafikach, itp.) umieszczonych na stronach internetowych, prospektach informacyjnych itp. a ich rzeczywistym wyglądem, nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Kupującego wobec Sprzedającego.
 13. Gwarancja obejmuje wyłącznie Towary użytkowane lub przechowywane w sposób prawidłowy, zgodny z ich przeznaczeniem i z ewentualnymi instrukcjami lub zaleceniami Sprzedającego.
 14. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Kupującego, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości 50% zapłaconej ceny z tytułu umowy sprzedaży.
 15. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego tylko za winę umyślną i rażące niedbalstwo i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego ani za jakąkolwiek inną szkodę, jaką Kupujący poniesie w wyniku niewykonania lub nienależytego umowy.
 16. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne powinny być dokonywane na następujący adres mailowy: reklamacje@alupro.com.pl.
 17. Cesja uprawnień z tytułu Gwarancji, przysługujących Kupującemu, wymaga zgody Sprzedającego wyrażonej w formie co najmniej dokumentowej, pod rygorem nieważności.
 18. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za Towary wobec Kupującego zostaje wyłączona.

§ 9

 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Kupującego oraz osób działających w imieniu Kupującego przetwarzanych w związku ze składaniem Zamówienia i wykonaniem umowy sprzedaży. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności Sprzedającego, dostępnej pod tym adresem: https://alupro.com.pl/o-firmie/polityka-prywatnosci/

§ 10

 1. Warunki handlowe zaoferowane Kupującemu oraz ceny Towarów stanowią tajemnicę handlową Sprzedającego. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.

§ 11

 1. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów między Kupującym a Sprzedającym jest prawo polskie. Wyłącznie właściwe do rozstrzygania sporów są polskie sądy powszechne.
 2. Wyłączone jest stosowanie do umów sprzedaży Towarów Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.
 3. Teksty umowy sprzedaży, OWS i dokumentów gwarancyjnych (jeśli je sporządzono w języku polskim) w języku polskim są wersją oryginalną.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych.
 6. Strony będą dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.
 7. Niniejsze OWS stosuje się do Zamówień złożonych od dnia 20 stycznia 2020 r.

Załączniki:
nr 1 – lista Towarów objętych gwarancją ALU-PRO POLSKA Sp. z o.o.

 

Pobierz Ogólne warunki sprzedaży